A Short Introduction to Micro-and Macroeconomics

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni23.10 zł

  Stara cena: 23,10 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 11,00 zł
  11,55 zł*
 • Autor: Platje Joost
 • ISBN: 83-7395-224-1
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2006
 • Liczba stron: 204
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
The part about microeconomics focuses on the problem of choice, the working of the market, the theory of the firm, the role of the government in case the market does not a proper job and the problem of reduced competition e.g. in case of monopoly. Much space is devoted to institutions and transaction costs. This topic is relevant for analysing the the working of markets, organisations and other types of systems used for production and trade or for analysing the influence of e.g. laws and regulations on economic activity. This part integrates economics with sociology, political and legal sciences.
The part about macroeconomics focuses on issues related to national income and the banking system. What is national income? What causes national income to increase? What is the function of the central bank and the government in the development of the economy? What is the effect of “printing money”? Does economic growth mean that everyone has a “better life”?
The book may be of interest for students of economics, history, political science, sociology, law, geography, etc. in order to obtain a quick introduction to micro- and macroeconomics in English.


Na podręcznik pt. Krótki wstęp do mikro i makroekonomii składają się dwie części. Część dotycząca mikroekonomii koncentruje się na problemie wyboru, mechanizmie działania rynku, teorii przedsiębiorstwa, roli rządu w przypadku, gdy rynek nie funkcjonuje w sposób właściwy, oraz na kwestii ograniczonej konkurencyjności, np. w przypadku monopolu. Sporo miejsca poświęcone zostało instytucjom i kosztom dokonywania transakcji. Temat ten jest istotny dla dokonania analiz sposobu działania rynku, organizacji oraz innych typów systemów wykorzystywanych w produkcji i handlu, lub do analizy wpływu, np. prawa i regulacji prawnych na działalność gospodarczą. Część ta łączy ekonomię z socjologią, naukami politycznymi i prawniczymi.
Część odnosząca się do makroekonomii skupia się na sprawach związanych z dochodem i systemem bankowości. Co to jest dochód narodowy? Co wpływa na jego wzrost? Jaką funkcję pełni bank centralny oraz rząd w rozwoju gospodarki? Jaki jest efekt „drukowania pieniędzy”? Czy wzrost gospodarczy oznacza, że wszystkim „żyje się lepiej”?
Książka jest adresowana do studentów ekonomii, historii, nauk politycznych, socjologii, prawa, geografii, itp. (i nauk pokrewnych?), którzy otrzymują krótkie wprowadzenie do tematyki mikro- i makroekonomii w języku angielskim.
 • Autor: Platje Joost
 • ISBN: 83-7395-224-1
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2006
 • Liczba stron: 204
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego