Dla autorów

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego specjalizuje się w wydawaniu monografii, prac zbiorowych, podręczników, skryptów, czasopism, katalogów, folderów i wydawnictw okazjonalnych. Rocznie wydaje ok. 100 tytułów o łącznej objętości ok. 1200 ark. wyd.

Wydawnictwo podejmuje kompleksowe działania obejmujące opracowanie redakcyjne tekstów, redakcję techniczną, skład komputerowy oraz opracowanie materiału graficznego i projekt okładek. Oferuje również profesjonalną promocję wydawanych książek w postaci umieszczania informacji w swej witrynie internetowej i w publikowanym dwa razy do roku katalogu wydawniczym oraz w ulotkach. Udziela porad z zakresie poprawnego opracowania materiałów w oparciu o obowiązującą instrukcję wydawniczą.

Działalność wydawniczą na naszej uczelni reguluje Zarządzenie nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy.

Warunkiem opublikowania książek w Wydawnictwie UO jest:

 • zatwierdzenie ich w planie wydawniczym (propozycje Instytutów lub innych jednostek uczelnianych do planu wydawniczego na rok następny przyjmowane są przez Wydawnictwo do końca stycznia; uwaga: plan wydawniczy zawiera jedynie prace, które zostały ujęte w propozycjach poszczególnych jednostek uczelnianych; nieujęte w tych propozycjach prace, które wpłyną do Wydawnictwa, będą przyjmowane do planu na zasadzie składanych u prorektora, któremu podlega Wydawnictwo, indywidualnych wniosków autorów bądź redaktorów);
 • dysponowanie środkami na wydanie i ich zweryfikowanie przygotowaną przez Wydawnictwo wstępną kalkulacją kosztów wydania książki;
 • uzyskanie pozytywnych recenzji – dwóch w wypadku monografii, skryptów i podręczników, jednej w wypadku prac zbiorowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości autorzy lub redaktorzy naukowi proszeni są o skontaktowanie się z pracownikami Wydawnictwa jeszcze przed nadaniem książce ostatecznego kształtu i złożeniem jej do druku.

Zatwierdzone w planie wydawniczym kompletne prace (tekst, materiały graficzne), zgodne z Instrukcją dotyczącą przygotowania materiałów do druku w Wydawnictwie UO przez autorów i redaktorów naukowych, należy składać w Wydawnictwie w formie elektronicznej (pliki na płycie CD) wraz z jednostronnym wydrukiem komputerowym, tożsamym z dostarczonymi plikami, a także z wypełnionym Wnioskiem o druk książki. Należy również dołączyć wypełnione oświadczenia autora nr 1 i nr 2. Materiały niekompletne lub niezgodne w wymaganiami Wydawnictwa nie będą przyjmowane do realizacji. Dopełnienie wspomnianych formalności przyczyni się do usprawnienia procesu wydawniczego.

Załączniki:

 • wniosek o druk książki,

 • oświadczenie autora nr 1,

 • oświadczenie autora nr 2,

 • wniosek o druk akcydensów ,

 • instrukcja dotycząca przygotowywania materiałów do druku w Wydawnictwie UO przez autorów i redaktorów naukowych, 

 • propozycje planu wydawniczego,

 • informacja o pracy zbiorowej, zwartej (monografii, skrypcie, podręczniku) do celów marketingowych,

 • kwestionariusz autora skryptu/podręcznika uczelnianego/podręcznika akademickiego  ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

   

  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej. Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w  Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego stosuje się w pełni do zasad tam przedstawionych.

   

  Autor utworu  ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Autor oświadcza, że dostarczony przez niego materiał stanowi jego własną twórczość autorską, wszystkie cytowane fragmenty tekstów innych autorów są w jego dziele odpowiednio i wyraźnie oznaczone, a rysunki, fotografie, tablice i inne materiały dzieła, które nie stanowią własnej twórczości autorskiej są także wyraźnie oznaczone.
  Autor oświadcza również, że posiada zezwolenie autorów/wydawnictw tych materiałów na ich zamieszczenie w wyżej wymienionym dziele.

   

  Wydawnictwo  wymaga  bardzo starannego oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych,
  a także wymaga przedłożenia stosownych zezwoleń na zamieszczenie materiałów ilustracyjnych objętych prawem autorskim przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.

   

  Plagiat, ghostauthorship i guestauthorship są przejawem nierzetelności naukowej, Wydawnictwo  będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (Władze Uczelni, Radę Wydawniczą, recenzentów itp). 

   

  W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE)