REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, NIP: NIP 754-000-71-79, za pośrednictwem strony internetowej: http://wydawnictwo.uni.opole.pl.

 

 1. DEFINICJE

1.1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Wydawnictwo, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

1.3. Dostawca - oznacza podmiot, za pośrednictwem którego dokonywana jest Dostawy Towarów. Wydawnictwo współpracuje z (i) Pocztą Polską.

1.4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może zawarta być Umowa sprzedaży.

1.5. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („k.c.”)

1.6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.7. Konto Klienta –  oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Wydawnictwo, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Klienta.

1.8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

1.9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowa Wydawnictwa.

1.10. Biuro Wydawnictwa – oznacza miejsce do składania reklamacji i dokonywania zwrotu i odbiorów Towaru, pod adresem: ul. Romana Dmowskiego 7/9, 45-365 Opole (wejście bramą od ul. A. Mickiewicza).

1.11. Wydawnictwo – oznacza wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w ramach struktury Uniwersytetu Opolskiego, która znajduje się przy ul. Romana Dmowskiego 7/9, 45-365 Opole, e-mail:wydawnictwo@uni.opole.pl; wszelkie czynności prawne, gdzie zgodnie z treścią Regulaminu jako drugą stronę wskazano Wydawnictwo, są dokonywane z Uniwersytetem Opolskim.    

1.12. Strona Internetowa Wydawnictwa – oznacza stronę internetową, pod którą Wydawnictwo prowadzi sklep internetowy, działającej w domenie uni.opole.pl

1.13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Wydawnictwo za pośrednictwem Strony Internetowej Wydawnictwa, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

1.14. Uniwersytet Opolski – oznacza uczelnię wyższą z siedzibą w Opolu, Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, NIP: 754-000-71-79, z którym klient zawiera umowę sprzedaży.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Wydawnictwa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Wydawnictwa, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.2. Zdjęcia towarów umieszczane na Stronie Internetowej Wydawnictwa mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech Towaru. 

2.3. Wszelkie prawa do Strony Internetowej Wydawnictwa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własność intelektualnej do jego nazwy, opisów, zdjęć w nim prezentowanych, a także do formularzy i logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Wydawnictwa (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Wydawnictwa w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Wydawnictwa, a korzystanie z ich może odbywać się wyłącznie w sposób określony w Regulaminie oraz za zgodą Wydawnictwa, wyrażoną na piśmie.

2.4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Wydawnictwa, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego Wydawnictwa w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Wydawnictwa, w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

2.6. Promocje w Sklepie Internetowym Wydawnictwa nie łączą się z innymi promocjami (w tym z kodami, wyprzedażą ani przeceną), chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

2.7. W przypadku zmiany Regulaminu, do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

 

 1. REJESTRACJA

3.1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Wydawnictwa.

3.3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Wydawnictwo na Stronie Internetowej Wydawnictwa i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Wydawnictwa poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3.4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Wydawnictwo wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Wydawnictwu lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

3.6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Wydawnictwem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Wydawnictwu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Wydawnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Wydawnictwo. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

 1. ZAMÓWIENIA

4.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Wydawnictwa nie stanowią oferty Wydawnictwa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4.2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Wydawnictwa lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "dodaj do koszyka" pod danym Towarem zaprezentowanym na Stronie Internetowej Wydawnictwa. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i przejściu w „KOSZYKU” do realizacji zamówienia, wskazuje sposób dostawy oraz formy płatności, a następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Wydawnictwa, wybierając na stronie internetowej Wydawnictwa przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Wydawnictwa, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybraną(e) Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

4.4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Wydawnictwo na Stronie Internetowej Wydawnictwa. Klient w wiadomości przesyłanej do Wydawnictwa, podaje w szczególności: nazwę Towaru, oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Wydawnictwa oraz adres do doręczeń.

4.5. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w pkt. 4.4., Wydawnictwo przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Wydawnictwo informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Wydawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży, Wydawnictwo potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji lub składania zamówienia adres.

4.7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Wydawnictwu przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4.8. Po złożeniu zamówienia, Wydawnictwo przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

4.9. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Wydawnictwo przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Wydawnictwa o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

4.10. W celu złożenia zamówienia, Klient musi zaakceptować Regulamin.

 

 1. PŁATNOŚCI

5.1. Ceny na Stronie Internetowej Wydawnictwa zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie uwzględniają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy, wyborze sposobu płatności i składaniu zamówieniu.

5.2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

5.2.1. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399,, REGON: 300523444, NIP: 7792308495, kapitał zakładowy: 7 789 000,00 – wpłacony w całości)  (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Wydawnictwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Wydawnictwo informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta).

5.2.2. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (dane rejestrowe jak wyżej) z opcją odbioru osobistego w Biurze Wydawnictwa (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Wydawnictwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Wydawnictwo informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Wydawnictwa) - odbiór osobisty, następuje w siedzibie Biurze Wydawnictwa w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta (wejście do Wydawnictwa znajduje się od ul. A. Mickiewicza. Należy wejść w podwórko i skorzystać z domofonu - wejście główne jest zamknięte).

5.2.3. Przelew bankowy na rachunek bankowy Wydawnictwa, nr: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043, Santander Bank Polska S.A.; Uniwersytet Opolski , Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Wydawnictwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po odnotowaniu wpłaty środków przez Biuro Rachunkowe Uniwersytetu Opolskiego). Klient powinien dokonać wpłaty w terminie 7 dni od dnia wysłania zamówienia.

5.2.4. Przelew bankowy na rachunek bankowy Wydawcy, Santander Bank Polska S.A. nr: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043; Uniwersytet Opolski , Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole z opcją odbioru osobistego w Biurze Wydawnictwa (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Wydawnictwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Wydawnictwie (adres jak powyżej), po odnotowaniu wpłaty środków przez Biuro Rachunkowe Uniwersytetu Opolskiego).

5.2.5. Przekazem pocztowym na adres: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole Santander Bank Polska S.A. nr: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043; z opcją odbioru osobistego w Biurze Wydawnictwa (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Wydawnictwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Wydawnictwie (adres jak powyżej), po odnotowaniu wpłaty środków przez Biuro Rachunkowe Uniwersytetu Opolskiego).

5.2.6. Płatność gotówką w Biurze Wydawnictwa, po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr. tel.: (77) 401 66 89 - dział handlowy lub (77) 401 66 85 – sekretariat. W Biurze Wydawnictwa nie ma możliwości płatności kartami płatniczymi.  

5.3. W przypadku instytucji publicznych płatność może być dokonana na podstawie wystawionej przez UO faktury i w terminie w niej wskazanym, która podlega dostarczeniu wraz z zamówionym Towarem.

5.4. Ceny towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Wydawnictwa podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia faktury VAT. 

5.5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na Stronie Internetowej Wydawnictwa.

5.6. W przypadku  nie zaksięgowania wpłaty, po upływie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Wydawnictwo wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu terminu Wydawnictwo będzie uprawnione do odstąpienia od umowy (art. 491 § 1 k.c.). W razie bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Uniwersytet Opolski złoży Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

 1. DOSTAWA

6.1. Wydawnictwo realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.2. Wydawnictwo jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

6.3. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Wydawnictwa liczony jest w Dniach roboczych.

6.4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.5. W przypadku wyboru InPost Sp. z o.o. jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

6.6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Wydawnictwa w dni robocze, w godzinach 800 – 1500, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr: (77) 401 66 85 – sekretariat lub e-mail: wydawnictwo@uni.opole.pl

6.7. Wydawnictwo dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary.

6.8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Biura Wydawnictwa przez Dostawcę, Wydawnictwo skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

 1. REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

7.1. Wszelkie niezgodności Towaru z umową Klient może zgłaszać pisemnie na adres Wydawnictwa:  ul. Romana Dmowskiego 7/9, 45-365 Opole (wejście bramą od ul. A. Mickiewicza) z dopiskiem Dział Handlowy. Dopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia niezgodności towaru z umową drogą mailową na adres: wydprom@uni.opole.pl

7.2. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, nr zamówienia, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

7.3. Wydawnictwo rozpoznaje zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

7.4. Wydawnictwo odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za dostarczenie Towaru zgodnego z umową. Odpowiedzialność ta regulowana jest w rozdziale 5A ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu [14] dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

8.2. Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowanie terminu, o którym mowa w pkt. 8.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć Uniwersytetowi Opolskiemu (adres do doręczeń: ul. Romana Dmowskiego 7/9, 45-365 Opole) oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wysłać jego drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@uni.opole.pl

8.4. Klient może samodzielnie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.2. Wydawnictwo ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

9.3. Wydawnictwo dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.4. Klient ma obowiązek zwrócić towar Wydawnictwu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Wydawnictwo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Wydawnictwo zaproponowało, że samo odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

9.5. Jeżeli Wydawnictwo nie zaproponowało, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Wydawnictwo zgodziło się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.8. Zwracany Towar należy zwrócić lub odesłać na adres Biura Wydawnictwa: ul. Romana Dmowskiego 7/9, 45-365 Opole

 

 1. USŁUGI NIEODPŁATNE

10.1. Wydawnictwo świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci prowadzenia Konta Klienta. Usługa ta jest prowadzona przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.   

10.2. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

10.3. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Wydawnictwa, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w zakładce Klauzula informacyjna RODO, która znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa: www. https://wydawnictwo.uni.opole.pl/klauzula-informacyjna-rodo

11.2. Strona Internetowa Wydawnictwa korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania strony wydawnictwo.uni.opole.pl i dopasowywaniu do Państwa oczekiwań. Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane. Nie udostępniamy posiadanych danych o użytkownikach odwiedzających stronę wydawnictwo.uni.opole.pl podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji, iż o przedmiotowe dane zwróci się sąd lub uprawniony do tego organ administracji publicznej. W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie.

11.3. Na Stronie Internetowej Wydawnictwa zostały użyte "ciasteczka" – cookies. Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu internetowego wydawnictwo.uni.opole.pl, którego operatorem jest Wydawnictwo UO. Termin "cookie" został tutaj użyty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

11.4. Wydawnictwo stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Wydawnictwa. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Wydawnictwa na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wydawnictwo wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Wydawnictwa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

12.2. Wydawnictwo informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12.3. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Wydawnictwo poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

12.4. Umowy z Wydawnictwem zawierane są w języku polskim.