Vademecum leksyki rosyjskiego języka biznesu. (Książka elektroniczna na CD)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni15.75 zł

  Stara cena: 15,75 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 7,50 zł
  7,88 zł*
 • Autor: Witkowska-Lewicka Franciszka, Dereń Bożena
 • ISBN: 83-7395-211-X
 • ISSN:
 • Format: A5
 • Rok wydania: 2006
 • Liczba stron: 0
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Справочник охватывает упорядоченный тематически лексический материал русского языка в сфере бизнеса, который является необходимым для коммуникации в ситуациях , связанных с ходом коммепческих контактов польских и российских экономических субъектов. Предлагаемая публикация помогает систематизировать и закрепить знания и умения по русскому языку как в области общего, так и специального владения. Коммуникация сециально сориентирована проходит всегда на фоне реалий повседневного общения и в контексте широко понимаемой межчеловеческой коммуникации. Поэтому в Справочнике нашлись такие темы как Почта, Город, Здравоохранение и т.д. Внимания заслуживает то, что книга издана в электронной форме на диске CD. Справочник адресован студентам языка бизнеса, студентам экономических, коммерческих и менеджерских факультетов, а также все тем, которые учатся русскому языку как в Польше, так и за границей. В связи с этим в справочнике не даются польскоязычные эквиваленты. Предлагаемая публикация была задумана как дидактическая помощь для преподователей и учащихся на занятиях по русскому языку бизнеса, а также при подготовке к международным сертификационным экзаменам. Справочник помогает систематизировать и закрепить знания и умения по русскому языку как в области общего, так и специального владения.

Vademecum obejmuje zestawiony tematycznie materiał leksykalny z zakresu rosyjskiego języka biznesu, niezbędny do komunikowania się w sytuacjach związanych z przebiegiem kontaktów polskich i rosyjskich podmiotów gospodarczych. Proponowana publikacja pozwala na uporządkowanie oraz usystematyzowanie wiedzy zarówno w zakresie języka ogólnego, jak i specjalistycznego. Komunikacja w sferze każdego języka specjalistycznego osadzona jest w konkretnych realiach życia codziennego i w kontekście szeroko rozumianej komunikacji międzyludzkiej. Dlatego w Vademecum znalazły swoje miejsce takie tematy, jak np.: Poczta, Miasto, Ochrona zdrowia itd. Na uwagę zasługuje fakt, że niniejsza praca wydana została w formie elektronicznej na płycie CD.
Vademecum adresowane jest do studentów języka biznesu, studentów kierunków ekonomicznych, handlowych i menedżerskich oraz innych uczących się języka rosyjskiego - w Polsce lub za granicą. W związku z powyższym w proponowanym poradniku leksykalnym brak ekwiwalentów polskojęzycznych. Nasze vademecum zostało opracowane jako pomoc dydaktyczna do wykorzystania na praktycznych zajęciach z rosyjskiego języka biznesu. Może być także dodatkową pomocą w przygotowaniu do egzaminów, umożliwiających zdobycie międzynarodowych certyfikatów z języka rosyjskiego w sferze biznesu oraz języka ogólnego.