Niektóre ryzyka konsorcjanów związane z postępowaniem egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 12,00 zł
  12,60 zł*
 • Autor: Adamus Rafał
 • ISBN: 978-83-7395-843-2
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 124
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja podstawowych, wybranych ryzyk dla współkonsorcjanta w odniesieniu do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenia upadłości konsorcjanta współwykonującego umowę o roboty budowlane w ramach zamówienia publicznego, jak również krótkie przedstawienie możliwych metod prawnych dla minimalizacji tych ryzyk. Monografia posiada zatem walor zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, gdyż może pozytywnie oddziaływać na otoczenie gospodarcze.

Zagadnienie problemowe poruszane w niniejszej monografii ma charakter interdyscyplinarny – pozostaje na styku norm prawa cywilnego i publicznego, norm materialnoprawnych i norm proceduralnych.

Skąd wybór takiego tematu? Umowy o roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu budowlanego, a niekiedy polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu obiektu budowlanego, niejednokrotnie wykonywane są przez więcej niż jednego wykonawcę, którzy tworzą konsorcja ad hoc, zawiązywane w celu realizacji określonego przedsięwzięcia budowlanego. Na dopuszczalność wspólnego wykonywania zamówienia publicznego wskazują przepisy Prawa zamówień publicznych. Czas wykonywania obiektu budowlanego niejednokrotnie jest bardzo długi, a w tym okresie sytuacja ekonomiczna konsorcjanta może się gwałtownie pogorszyć. W stosunku do konsorcjanta może zostać wszczęta egzekucja, postępowanie restrukturyzacyjne czy postępowanie upadłościowe. Każdy z wymienionych stanów rodzi szereg komplikacji prawnych. Dotychczas w literaturze nie przedstawiono tego zagadnienia w sposób kompleksowy. Temat badawczy wydaje się zatem jak najbardziej uzasadniony.

Opracowanie analizuje wybrane ryzyka konsorcjanta w związku z postępowaniem egzekucyjnym albo restrukturyzacją bądź upadłością współkonsorcjanta. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono ryzyka, jakie wiążą się z wszczęciem wobec konsorcjanta postępowania egzekucyjnego. Rozdział drugi poświęcony został ryzykom związanym z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego wobec konsorcjanta. Rozdział trzeci obejmuje zagadnienia dotyczące upadłości konsorcjanta. Jednocześnie w pierwszym trzech rozdziałach przedstawiono ryzyka, które mogą się zmaterializować do momentu zakończenia wykonawstwa obiektu budowlanego. W rozdziale czwartym omówiono problem roszczenia konsorcjantów o zwrot kaucji gwarancyjnej. Z kolei rozdział piąty dotyczy przykładowych sposobów zabezpieczenia wierzytelności konsorcjanta z umowy konsorcjum. Wreszcie w rozdziale szóstym opisano różne sposoby zabezpieczenia roszczeń konsorcjanta. Zestawienie zabezpieczeń ma charakter przykładowy.

ZobaczPobierz
Adamus-Niektore-ryzyka-spis_tresci.pdf Pobierz