Littoral Modernism Patrick White`s Theatre of Australia, Studia i Monografie nr 611

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 24,00 zł
  25,20 zł*
 • Autor: Wolny Ryszard W.
 • ISBN: 978-83-7395-942-2
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2021
 • Liczba stron: 212
 • Oprawa: twarda
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

This book attempts to disclose Patrick White’s concept of the Australian theatre as presented in his plays from Ham Funeral (1961) to Shepherd on the Rocks (1987). Given the social and political context of the day, White’s dramatic oeuvre should be considered as a challenge not only to a newly founded Australian national theatre but also to the tradition upon which it was founded. White’s intention was to reject the heritage of British commercial theatre of the 19th- century which brought to Australia not only the concrete plays, directors and actors but a whole range of low-brow dramatic genres like melodramas, vaudevilles, revues and burlesques as well, discouraging local playwrights and directors from more ambitious dramatic forms and scripts.

Himself being a renowned novelist, Patrick White revived the dramatic structure and language of narration, bringing it more up to date and making use of the Australian idiom, devoting a lot of attention to the psychological construction of his characters. His vision of the theatre was to create magic and sublimate life rather than to reproduce it on stage, and the playwright should be the experimenter with words, setting, costumes rather than a simple reproducer of the life outside.

In his plays, Patrick White shares with Samuel Beckett and other modernist Europeans, predominately Henrik Ibsen and August Strindberg, their fundamental humanism and universalism, thus attempting to create a hybrid form of Australian modernist theatre clearly formed on, and following, European modernist traditions, but markedly based on local histories, characters and landscapes – mainly psychological, which, bearing in mind the coastal character of Australian white civilisation and the centres where Australian theatre developed, may be referred to as littoral.

Chapter One presents a brief history of Australian theatre from the first landing of the British First Fleetupon the Australian soil, through its colonial phase, the time of nationalism after Australia’s Independence to the New Wave of the 1960s.

Chapter Two endeavours to demonstrate Patrick White’s contribution to the development of the Australian theatre in the 1960s and later.

Chapter Three discusses White’s earlier plays: The Ham Funeral (1961), The Season at Sarsaparilla (1962), A Cheery Soul (1963) and Night on Bald Mountain (1964), while Chapter Four concentrates on his later plays: Big Toys (1978), Signal Driver (1983), Netherwood (1983) and Shepherd on the Rocks (1987). Conclusions and Coda: Patrick White’s Littoral Modernism end the book.

 

 ....................................................................................................

Celem tej książki jest przedstawienie koncepcji teatru australijskiego, jaką zaprezentował w swoich sztukach teatralnych najwybitniejszy australijski powieściopisarz i dramaturg, zdobywca literackiej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1973 roku, Patrick White, począwszy od osławionego Pogrzebu szynki (Ham Funeral, 1961) do Pasterza na skałach (Shepherd on the Rocks, 1987). Biorąc pod uwagę społeczno-polityczny kontekst czasów, w których tworzył, jego dorobek dramatopisarski należy potraktować jako wyzwanie dla nowopowstałego narodowego teatru australijskiego, ale także dla tradycji, na której się opierał. Intencją White’a było odrzucenie dziedzictwa dziewiętnastowiecznego brytyjskiego teatru komercyjnego, który spowodował napływ do Australii nie tylko konkretnych sztuk, reżyserów czy aktorów, ale również niskich lotów gatunków teatralnych, takich jak melodramaty, wodewile, rewie czy burleski, zniechęcając w efekcie miejscowych dramatopisarzy i reżyserów w angażowanie się w bardziej ambitne formy dramatyczne i scenariusze.

Patrick White, sam będąc znakomitym i uznanym powieściopisarzem, zdecydował się na ożywienie struktury dramatycznej oraz języka narracji swoich sztuk, unowocześniając je na wzór europejski używając idiomatyki australijskiej, jednocześnie przywiązując dużą wagę do psychologicznej konstrukcji postaci. Jego wizją teatru było zdecydowanie bardziej kreowanie magii i wysublimowanego życia niż naturalistyczne reprodukowanie go na scenie, a rolą dramatopisarza powinno być – w jego przekonaniu – eksperymentowanie językiem, scenografią czy kostiumami, a nie wierne kopiowanie życia.

W swoich sztukach, Patrick White dzieli z Samuelem Beckettem i innymi europejskimi modernistami, głównie Henrikiem Ibsenem i Augustem Strindbergiem, ich fundamentalny humanizm i uniwersalizm, w ten sposób próbując stworzyć hybrydową formę australijskiego teatru modernistycznego uformowanego i podążającego śladem europejskich tradycji modernistycznych, ale w sposób znaczący opartego na miejscowej historii, postaciach i pejzażach, głównie psychologicznych, co w efekcie, biorąc szczególnie pod uwagę brzegowy charakter białej australijskiej cywilizacji i ośrodków, gdzie teatr ten się rozwinął, można nazwać brzegowym modernizmem.

Rozdział pierwszy prezentuje krótką historię teatru australijskiego od czasów przybycia do Australii brytyjskiej Pierwszej Floty, poprzez okres kolonialny, czasu nacjonalizmu po uzyskaniu niepodległości przez Australię aż po Nową Falę lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Rozdział drugi podejmuje próbę przedstawienia wkładu Patryka White’a w rozwój teatru australijskiego lat sześćdziesiątych oraz w kolejnych dekadach dwudziestego wieku.

Dalsze rozdziały dokonują krytycznej interpretacji poszczególnych sztuk teatralnych Patricka White’a. I tak Rozdział trzeci – jego wcześniejszych sztuk napisanych w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku: Pogrzebu szynki (Ham Funeral, 1961), Sezonu w Sarsaparilli (The Season at Sarsaparilla, 1962), Pogodnej duszy (A Cheery Soul, 1963) i Nocy na Łysej Górze (Night on Bald Mountain, 1964). Rozdział czwarty natomiast koncentruje się na późniejszych sztukach z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku: Dużych zabawkach (Big Toys, 1978), Panie kierowco, proszę się zatrzymać! (Signal Driver, 1983), Netherwood (1983) oraz Pasterzu na skałach (Shepherd on the Rocks, 1987). Koda: Brzegowy modernizm Patricka White’a oraz Konkluzje zamykają całość książki.

ZobaczPobierz
Wolny_Ryszard_W._-_Littoral_spis_tresci.pdf Pobierz