O wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Prorektor ds. nauki.

Prowadzenie działalności wydawniczej na naszej uczelni rozpoczęto w 1956 roku, czyli po przeniesieniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Wrocławia do Opola. Od tego czasu struktura organizacyjna uczelnianej jednostki wydawniczej uległa przekształceniu – od Działu Wydawnictw funkcjonującego w latach 1956–1996, najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a od 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego, do Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego, które powołano 1 września 1996 roku.

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego wydaje publikacje naukowe (monografie, materiały z konferencji naukowych, czasopisma), dydaktyczne (podręczniki akademickie, skrypty) oraz informacyjne (foldery, informatory, wydawnictwa okazjonalne).

W latach 1956–1994 prace naukowe ukazywały się w ramach 20 serii wydawniczych dziedzinowych pod nazwą Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Z chwilą powołania Uniwersytetu Opolskiego, czyli od 1994 roku, częściowo kontynuowano stare serie pod zmienioną nazwą Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, a z wydawania niektórych zrezygnowano. Obecnie Wydawnictwo UO wydaje książki w ramach następujących serii wydawniczych:

 • Język a Edukacja,
 • Literaport Revue annuelle de la littérature francophone
 • Prace Germanistyczne,
 • Stromata Anthropologica,
 • Studia i Monografie,
 • Unisono w wielogłosie.

Wydaje także czasopisma naukowe:

 • „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”,
 • „Studia Miejskie”,
 • „Stylistyka”.

Spośród wydawanych serii na uwagę zasługuje najstarsza – Studia i Monografie, w której ramach ukazało się już ponad 500 tytułów o różnorodnej tematyce, często będących podstawą ubiegania się ich autorów o stopnie naukowe.

Poza seriami wydano wiele prac zbiorowych będących pokłosiem licznych konferencji naukowych organizowanych na naszej uczelni, a także podręczników akademickich i skryptów dla studentów.

Wydawnictwo jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych skupiającego wydawnictwa uczelniane z całej Polski.

Zakres działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego obejmuje:

 • publikowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowo-badawczego pracowników Uniwersytetu Opolskiego (temu drugiemu służy sprzedaż książek księgarniom, bibliotekom uczelnianym i pedagogicznym, instytucjom naukowym i indywidualnym klientom z Polski i zagranicy);
 • promowanie publikacji Wydawnictwa, czemu służy uczestnictwo w targach książek naukowych (Kraków, Poznań), w Festiwalu Nauki, wydawanie katalogu

W roku kalendarzowym Wydawnictwo wydaje około 60 tytułów.