Dla autorów

 

Zasady współpracy Autora z Wydawnictwem

 

Proces wydawniczy książki rozpoczyna się od momentu dostarczenia do Wydawnictwa KOMPLETU materiałów z naniesionymi po pozytywnych recenzjach poprawkami

 

 Warunkiem opublikowania książek w Wydawnictwie UO jest:

  • Zgłoszenie do planu wydawniczego.

Publikacje, które nie są uwzględnione w planie wydawniczym wymagają odrębnej zgody prorektora ds. nauki na wprowadzenie ich do planu;

  • Zabezpieczenie środków finansowych z określeniem źródła finansowania na podstawie sporządzonej przez Wydawnictwo wstępnej kalkulacji kosztów wydania książki;
  • uzyskanie pozytywnych recenzji – dwóch w wypadku monografii, skryptów i podręczników, jednej w wypadku prac zbiorowych.

Recenzentami mogą być jedynie samodzielni pracownicy naukowi, którzy nie są pracownikami tej samej uczelni co autor.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem Wydawnictwa jeszcze przed nadaniem książce ostatecznego kształtu i złożeniem jej do druku.

 

Zasady składania prac

W Wydawnictwie  należy złożyć:

  •          wniosek o druk książki w EZD wraz z adresami recenzentów i ich mejlami,
  •          kompletną pracę, zgodną z Instrukcją dotyczącą przygotowania materiałów do druku, w formie elektronicznej (pliki można przesłać mejlem, EZD lub zamieścić na płycie CD),
  •          oświadczenia autora nr 1 i nr 2,
  •          w przypadku monografii autor ma obowiązek podpisania umowy wydawniczej sporządzonej w Wydawnictwie, natomiast w przypadku prac zbiorowych – oświadczenia.

 

Praca składana w wydawnictwie po poprawkach porecenzyjnych powinna zawierać także notkę informacyjną o książce, którą zamieścimy w zapowiedziach wydawniczych oraz na stronie www.wydawnictwo.uni.opole.pl

UWAGA: Proces wydawniczy książki rozpoczyna się od momentu dostarczenia do Wydawnictwa KOMPLETU materiałów z naniesionymi poprawkamipo pozytywnych recenzjach.

UWAGA: Zmiany i uzupełnienia do tekstu można wprowadzać do tekstu po otrzymaniu recenzji a przed oddaniem pracy do Wydawnictwa po poprawkach porecenzyjnych.

UWAGA: Materiały niekompletne lub niezgodne z wymaganiami Wydawnictwa nie będą przyjmowane do realizacji. Dopełnienie wspomnianych formalności przyczyni się do usprawnienia procesu wydawniczego.

Załączniki: