ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA - BORYSOWSKI Daniel, "Teksty zespolone a programy leksykografii przekładowej"

BORYSOWSKI Daniel, Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej, Studia i Monografie nr 595, ISBN 978-83-7395-846-3, Opole: Wyd. UO, 2020, format B5, 222 s., oprawa miękka,
cena 22,05 zł

Monografia Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej wpisuje się w nurt rozważań z pogranicza tekstologii i frazeografii. Książka uzupełnia, poszerza oraz doprecyzowuje pojęcia „dwutekst” i „wielotekst”, które w polskim językoznawstwie są zazwyczaj stosowane doraźnie, jedynie dla ogólnego określenia bazy materiałowej wielu niezależnych od siebie analiz. Fenomen tekstów zespolonych stanowi centralne zagadnienie niniejszej publikacji, a wyznaczenie jego ram, klasyfikacja tekstów zespolonych, prezentacja ich funkcji oraz analiza wybranych ich rodzajów, przynależnych do różnych gatunków wypowiedzi, otwiera drogę do przeprowadzonych przez autora badań konfrontatywnych – głównie polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich – w kontekście ich możliwych zastosowań w leksykografii przekładowej.