INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 


Szanowna Pani / Szanowny Panie

W dniu 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”,  „GDPR” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych powoła  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacja zamówień - obsługi sprzedaży książek;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 8. Dane przechowywane będą przez okres czasu (od dnia realizacji umowy lub od dnia likwidacji Pana/Pani indywidualnego konta w systemie sprzedaży Wydawnictwa UO)  zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej  oraz windykacji należności.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.