Zapowiedzi wydawnicze

Czapnik Sławomir, Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana

Książka jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych myślą Zygmunta Baumana, zwłaszcza zaś jej aspektem teoriopolitycznym. To pierwsza monografia, nie tylko w języku polskim, która porusza sprawy polityki w kontekście idei zmarłego przed rokiem polskiego mysliciela. Jej nowatorski i pionierski charakter docenili recenzenci wydawniczy, dwaj wybitni profesorowie z Uniwersytetu Wrocławskiego, Andrzej W. Jabłoński, Adam Chmielewski.

Czerwiński Adam, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj (red.nauk.), Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru

Konieczny Jerzy (red. nauk.), Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym: z zagadnień analizy śledczej

Analiza informacji należy aktualnie do najintensywniej rozwijanych zagadnień w dziedzinie kryminalistyki i procesu karnego. W obszarze tym, w teorii i praktyce, wyodrębniły się dwa zasadnicze nurty: analiza kryminalna i analiza śledcza. O ile ta pierwsza doczekała się już ugruntowanego dorobku, o tyle analiza śledcza, szczególnie w Polsce, znajduje się w bardzo początkowej fazie rozwoju. Książka przedstawia sens tej części kryminalistyki,  przybliża jej podstawy teoretyczna, a także ukazuje konteksty praktyczne, w wybranych aspektach współczesnej przestępczości.

Praca adresowana jest do prawników akademickich, teoretyków bezpieczeństwa państwa, sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy służb policyjnych i specjalnych

Kopczak-Wirga Anna, Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w zwierciadle wspomnień

Lewandowski Tadeusz (red. nauk.)
No More Polglish! A Polish Student`s Handbook for Understanding and Eliminating Interlingual Errors

Tadeusz Lewandowski, Ph.D., is an American native speaker and head of the Department of American Literature and Culture at the University of Opole, Poland. His book is the result of over a decade of working with Polish students of English. Its aims are to catalog and explain common errors derived from Polish language transfer, and ultimately help readers speak confidently, correctly, and idiomatically.

 Tadeusz Lewandowski jest rodowitym użytkownikiem języka angielskiego pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych oraz kierownikiem Zakładu Kultury i Literatury Amerykańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Podręcznik jego autorstwa to wynik kilkunastu lat pracy z polskimi studentami języka angielskiego. Za cel stawia sobie sklasyfikowanie i wyjaśnienie najczęstszych błędów będących wynikiem interferencji międzyjęzykowej po to, żeby pomóc czytelnikom wypowiadać się w sposób swobodny, poprawny i idiomatyczny.

Podręcznik adresowany jest do studentów języka angielskiego, uczniów szkół średnich, nauczycieli i wykładowców prowadzących zajęcia dotyczące praktycznej znajomości języka angielskiego oraz wszystkich osób, które chcą udoskonalić swoje kompetencje językowe. 


Smak Ewa, Jędrzejowska Ewa, Konopnicka Iwona (red. nauk.)
, Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Doktor Stanisławie Włoch 

Słodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 29/2018

Słodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 30/2018