Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Księgarnia internetowa  UO (http://wydawnictwo.uni.opole.pl) prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827).
2. Księgarnia internetowa    prowadzona jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, Uniwersytet OpolskI NIP 7540007179.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z klientem. 
4. Z usług Księgarni internetowej mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18. roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze. 
5. Dane osobowe rejestrowane w Księgarni internetowej są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności Księgarni z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 833) o ochronie danych osobowych.
6. Ceny towarów prezentowanych w Księgarni internetowej podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia faktury VAT. 
7. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.
8. Księgarnia internetowa zastrzega sobie prawo do zmian cen, towarów, które znajdują się w ofercie do wprowadzenia nowych towarów oraz do usuwania towarów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian. 
9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Księgarni, znajdujące się przy kupowanym towarze w chwili złożenia zamówienia.
10. Zdjęcia towarów umieszczane w Księgarni mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu. 
11. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Księgarni internetowej stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach Internetowych bądź aukcjach bez zgody właściciela Sklepu. 
12. Księgarnia internetowa nie łączy promocji i rabatów.
13. Księgarnia internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które obowiązuje od momentu publikacji na stronie Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
14. Właściciel Księgarni internetowej może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, w szczególności gdy:
a) klient podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b) dopuścił się za pośrednictwem Księgarni internetowej naruszenia dóbr osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu, 
c) dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Księgarni internetowej.

II ZAMÓWIENIA 
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, pozwalających na weryfikację płatnika i odbiorcy towaru.
2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.
3. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem sieci Internetowej.
4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.
5. Zamówienia realizowane są w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Dostarczenie przesyłki trwa około 4 dni roboczych (w zależności od sprawności działania Poczty Polskiej).
6. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia od kupującego. Towar wysyłany jest wraz z dokumentem sprzedaży płatnym za pobraniem pocztowym lub przelewem. Możliwy jest odbiór osobisty w Opolu przy ul.Dmowskiego 7-9 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym nr tel.   +48 (77) 40 16 685, 77 40 16 746.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.
8. Zamówienie będzie zrealizowane, jeżeli towar jest dostępny w sklepie. W innym przypadku klient zostanie poinformowany i podejmie decyzję, czy zrealizować niepełne zamówienie czy je anulować.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy występują błędy w opisie produktu, ceny bądź stanu magazynowego w sklepie.
10. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

III PŁATNOŚCI I WYSYŁKA 

1. Klient ma do wyboru następujące płatności

Klient ma do wyboru następujące płatności

a) przelewem na konto Uniwersytetu Opolskieg:

- klient indywidualny - do klienta zostanie wysłany przez pracownika Wydawnictwa e-mail (od poniedziałku do piatku w godz. 8-15) z numerem konta Uniwersytetu UO oraz kwotą do wpłaty

Sugerowany czas na dokonanie wpłaty wynosi 7 dni roboczych.
W przypadku nie zaksięgowania wpłaty po upływie 14 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i będzie wymagało ponownego złożenia.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane po odnotowaniu wpłaty przez kwesturę UO
(na adres wydprom@uni.opole.pl można przesłać potwierdzenie wpłaty)

- firmy zgodnie ze wskazanym terminem na fakturze wysłanej wraz z towaremb) POCZTEX -KURIER EKSPRES 24 z usługą za pobraniem pocztowym- zaplata następuje przy odbiorze towaru kurierowi Poczty Polskiej (przesyłka "za pobraniem ")  lub w placówce Poczty Polskiej (dotyczy przesyłki awizowanej) 

c) gotówką w siedzibie Wydawnictwa

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku sprzedawcy znajdującym się na stronie Księgarni w zakładce Strefa klienta . 
3. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy Poczta Polska
4. Zamówień nie realizujemy poza granicami kraju. 
5. Klient otrzymuje towar wraz z fakturą VAT.
6. W przypadku płatności przelewem należność należy wpłacić w terminie 14 dni na wskazane na fakturze VAT konto bankowe. 
6. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.
7. Czas realizacji wynosi do 14 dni kalendarzowych
8. Za opóźnienia wynikające z działania przewoźnika Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności.

IV GWARANCJA I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI 
1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

- wad fabrycznych,
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu – zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6 rozdz. VI Regulaminu.
- niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji z powodu wad fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, Kupujący informuje sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną (adres:wydprom@uni.opole.pl) o zaistniałej sytuacji, zamieszczając w e-mailu opis wady lub powód zwrotu. Wadliwy towar należy odesłać do Sprzedawcy na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ul.Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, z dopiskiem Dział Handlowy. Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć potwierdzenie zakupu (fakturę VAT lub paragon fiskalny) i opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania (wymiana czy zwrot gotówki), dane klienta wraz z numerem konta do przelewu.
reklamacji.

3. W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z  zamówieniem, kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną (adres:wydprom@uni.opole.pl) o zaistniałej sytuacji, a następnie powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności na adres Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 45-365 Opole, ul. Dmowskiego 7-9.
4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

5. Koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi tymczasowo Kupujący.

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych do niego za pobraniem.

7. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, wadliwy towar zostanie wymieniony na towar pozbawiony wad. Wszelkie koszty, w tym koszty jakie poniósł Kupujący, przysyłając wadliwy towar, ponosi Sprzedawca, pod warunkiem, że kwota poniesionego przez Kupującego zwrotu jasno wynika z nominałów przyklejonych znaczków lub z listu przewozowego. Wyżej wymienione koszty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. W przypadku bezzasadnej reklamacji, towar jest odsyłany na koszt Kupującego.
8. Jeżeli nie będzie możliwości wymiany reklamowanego towaru na taki sam towar (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru (uwzględniając ewentualne różnice w cenie).
9. Podstawą do reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Księgarni, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego
10. Wszelkie czynności dodatkowe niezbędne do załatwienia reklamacji zostaną ustalone indywidualnie z Kupującym.

V ODSTĄPIENIENIE OD UMOWY
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru klientowi i wysłaniu go na adres 45-365 Opole, ul. Dmowskiego 7-9.
2. Zwracany towar musi być nienaruszony i kompletny wraz z opakowaniem i dowodem zakupu.
3. Zwracany towar należy zapakować tak, aby nie został uszkodzony w czasie transportu.
4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. 

VI ODMOWA PRYWATNOŚCI
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
2. Klient na prawo do wglądu swoich danych i do ich korekty.
3. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z bazy sklepu. 

VII POSTANOWINIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy prawa polskiego.