O wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Prowadzenie działalności wydawniczej na naszej uczelni rozpoczęto w 1956 roku, czyli po przeniesieniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Wrocławia do Opola. Od tego czasu struktura organizacyjna uczelnianej jednostki wydawniczej uległa przekształceniu – od Działu Wydawnictw funkcjonującego w latach 1956–1996, najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a od 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego, do Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego, które powołano 1 września 1996 roku.

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego wydaje publikacje naukowe (monografie, materiały z konferencji naukowych, czasopisma), dydaktyczne (podręczniki akademickie, skrypty) oraz informacyjne (foldery, informatory, wydawnictwa okazjonalne).

W latach 1956–1994 prace naukowe ukazywały się w ramach 20 serii wydawniczych dziedzinowych pod nazwą Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Z chwilą powołania Uniwersytetu Opolskiego, czyli od 1994 roku, częściowo kontynuowano stare serie pod zmienioną nazwą Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, a z wydawania niektórych zrezygnowano. Obecnie Wydawnictwo UO wydaje książki w ramach następujących serii wydawniczych:

 • Język a Edukacja,
 • Prace Germanistyczne,
 • Readings in English and American Literature and Culture,
 • Stromata Anthropologica,
 • Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe,
 • Studia i Monografie.

Wydaje także czasopisma naukowe:

 • „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”,
 • „Studia i Szkice Slawistyczne”,
 • „Studia Miejskie”,
 • „Studia Slavica”.

Spośród wydawanych serii na uwagę zasługuje najstarsza – Studia i Monografie, w której ramach ukazało się już ponad 500 tytułów o różnorodnej tematyce, często będących podstawą ubiegania się ich autorów o stopnie naukowe.

Poza seriami wydano wiele prac zbiorowych będących pokłosiem licznych konferencji naukowych organizowanych na naszej uczelni, a także podręczników akademickich i skryptów dla studentów.

Wydawnictwo jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych skupiającego wydawnictwa uczelniane z całej Polski.

Zakres działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego obejmuje:

 • publikowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowo-badawczego pracowników Uniwersytetu Opolskiego (temu drugiemu służy sprzedaż książek księgarniom, bibliotekom uczelnianym i pedagogicznym, instytucjom naukowym i indywidualnym klientom z Polski i zagranicy);
 • promowanie publikacji Wydawnictwa, czemu służy uczestnictwo w targach książek naukowych (Katowice, Kraków, Poznań), w wystawach polskiej książki naukowej organizowanych przez Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych (Londyn, Madryt, Kijów, Watykan), w Festiwalu Nauki, wydawanie katalogu, coroczne zamieszczanie wykazu książek wydawanych przez UO w Ogólnopolskiej Dysponendzie Wydawnictw Uczelnianych i w dodatku do „Forum Akademickiego” pt. „Forum Książki”, w którym dwa razy w roku (wiosną i jesienią) publikowane są nowości wszystkich wydawnictw uczelnianych.

W roku kalendarzowym Wydawnictwo wydaje przeszło 65 tytułów o przeciętnej objętości około 1000 arkuszy wydawniczych.

Od 2005 roku działalność Wydawnictwa UO wspiera Rada Wydawnicza będąca organem doradczym i opiniodawczym, działającym w czasie trwania kadencji organów Uniwersytetu.

W kadencji 2016–2020 w skład Rady Wydawniczej wchodzą:

 • dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO – przewodniczący (Wydział Przyrodniczo-
  -Techniczny),
 • dr hab. Janusz Dorobisz, prof. UO (Wydział Historyczno-Pedagogiczny),
 • dr hab. Adam Czerwiński (Wydział Ekonomiczny),
 • dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO (Wydział Filologiczny),
 • ks dr hab. Konrad Glombik, prof. UO (Wydział Teologiczny),
 • dr hab. Marzena Białek (Wydział Chemii),
 • dr hab. Ewa Pawelec (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki),
 • prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski (Wydział Prawa i Administracji),
 • mgr Natalia Musiał – sekretarz Rady Wydawniczej (Wydawnictwo UO).