Dla autorów

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego specjalizuje się w wydawaniu monografii, prac zbiorowych, podręczników, skryptów, czasopism, katalogów, folderów i wydawnictw okazjonalnych. Rocznie wydaje ok. 100 tytułów o łącznej objętości ok. 1200 ark. wyd.

Wydawnictwo podejmuje kompleksowe działania obejmujące opracowanie redakcyjne tekstów, redakcję techniczną, skład komputerowy oraz opracowanie materiału graficznego i projekt okładek. Oferuje również profesjonalną promocję wydawanych książek w postaci umieszczania informacji w swej witrynie internetowej i w publikowanym dwa razy do roku katalogu wydawniczym oraz w ulotkach. Udziela porad z zakresie poprawnego opracowania materiałów w oparciu o obowiązującą instrukcję wydawniczą.

Działalność wydawniczą na naszej uczelni reguluje Zarządzenie nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy.

Warunkiem opublikowania książek w Wydawnictwie UO jest:

  • zatwierdzenie ich w planie wydawniczym (propozycje Instytutów lub innych jednostek uczelnianych do planu wydawniczego na rok następny przyjmowane są przez Wydawnictwo do końca stycznia; uwaga: plan wydawniczy zawiera jedynie prace, które zostały ujęte w propozycjach poszczególnych jednostek uczelnianych; nieujęte w tych propozycjach prace, które wpłyną do Wydawnictwa, będą przyjmowane do planu na zasadzie składanych u prorektora, któremu podlega Wydawnictwo, indywidualnych wniosków autorów bądź redaktorów);
  • dysponowanie środkami na wydanie i ich zweryfikowanie przygotowaną przez Wydawnictwo wstępną kalkulacją kosztów wydania książki;
  • uzyskanie pozytywnych recenzji – dwóch w wypadku monografii, skryptów i podręczników, jednej w wypadku prac zbiorowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości autorzy lub redaktorzy naukowi proszeni są o skontaktowanie się z pracownikami Wydawnictwa jeszcze przed nadaniem książce ostatecznego kształtu i złożeniem jej do druku.

Zatwierdzone w planie wydawniczym kompletne prace (tekst, materiały graficzne), zgodne z Instrukcją dotyczącą przygotowania materiałów do druku w Wydawnictwie UO przez autorów i redaktorów naukowych, należy składać w Wydawnictwie w formie elektronicznej (pliki na płycie CD) wraz z jednostronnym wydrukiem komputerowym, tożsamym z dostarczonymi plikami, a także z wypełnionym Wnioskiem o druk książki. Należy również dołączyć wypełnione oświadczenia autora nr 1 i nr 2. Materiały niekompletne lub niezgodne w wymaganiami Wydawnictwa nie będą przyjmowane do realizacji. Dopełnienie wspomnianych formalności przyczyni się do usprawnienia procesu wydawniczego.

Załączniki: