Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 15,00 zł 15,75 zł
  • Autor: Sapia-Drewniak Eleonora, Janik-Komar Joanna (red.
  • ISBN: 978-83-7395-377-2
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2010
  • Liczba stron: 186
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Publikacja zawiera opracowania piętnastu autorów reprezentujących różne ośrodki uniwersyteckie w kraju. Składa się z trzech części. Pierwszą, zatytułowaną Z tradycji uniwersytetu ludowego, tworzy 7 opracowań. Autorzy starali się zapoznać czytelnika z tradycjami uniwersytetu ludowego, pokazać, jaką rolę w dzisiejszym świecie może odgrywać uniwersytet ludowy, przedstawić znaczenie uniwersytetów i domów ludowych w województwach północno-wschodnich w czasie okupacji niemieckiej (1915–1918) i II Rzeczypospolitej, przybliżyć tragiczne losy organizatorów i kierowników placówek w okresie międzywojennym od początku okupacji niemieckiej, a także zaprezentować historię placówki Solarzowej wraz z jej różnorodnymi formami pracy oświatowej.
Część II publikacji, zatytułowaną Uniwersytet ludowy na Śląsku Opolskim, tworzą 4 opracowania przedstawiające warunki społeczne i kulturowe kształtowania się edukacji w tym regionie od XIX stulecia. Szczególną uwagę autorzy zwracają na rolę organizatorów pozaszkolnego ruchu oświatowego w tym okresie, tradycje uniwersytetu ludowego na Śląsku Opolskim, działalność kulturalno-oświatową Uniwersytetu Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej.
Publikację zamyka część III, zatytułowana Inne formy oświaty dorosłych, na którą składają się 3 opracowania nawiązujące głównie do form edukacji dorosłych kierowanych do ludności wiejskiej.
Zamieszczone w publikacji opracowania nie wyczerpują problematyki uniwersytetów ludowych są jedynie zasygnalizowaniem różnorodnych problemów edukacyjnych związanych z tą formą oddziaływania na dorosłych. Podjęte przez Autorów zagadnienia łączy wspólna idea ukazania dziedzictwa oświaty dorosłych i wskazania na wartość i wielość metod i kierunków pracy oświatowej z dorosłymi.
Praca jest adresowana zarówno do osób zainteresowanych dziejami uniwersytetów ludowych, historią oświaty i Śląska Opolskiego, jak i do pracowników naukowych i studentów.