Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane aspekty (STUDIA I MONOGRAFIE NR 503)

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 19,00 zł 19,95 zł
  • Autor: Jędrzejowska Ewa
  • ISBN: 978-83-7395-592-9
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 196
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka ma charakter teoretyczno-badawczy. Składa się z dwóch części. W pierwszej, opartej na pedagogiczno-psychologicznej literaturze, przedstawiono teoretyczne podstawy twórczości plastycznej. Omówiono pojęcie twórczości, jej istotę oraz zaprezentowano etapy rozwoju rysunkowego, charakterystykę ekspresji plastycznej dziecka, jej znaczenie dla ogólnego rozwoju dziecka oraz niektóre uwarunkowania twórczości plastycznej, ze szczególnym podkreśleniem roli rodziny i nauczyciela przedszkola. Część druga dotyczy twórczości plastycznej współczesnych dzieci przedszkolnych i stanowi próbę oceny wybranych aspektów twórczości plastycznej dziecka przedszkolnego, w oparciu o wyniki własnych badań, które autorka przeprowadziła wśród dzieci wszystkich, przedszkolnych grup, w 1996, 2004 i 2012 roku. Analizie poddano rysunek postaci ludzkiej, tematykę i kolorystykę dziecięcych wytworów plastycznych. Uzupełnieniem analiz są zamieszczone w pracy rysunki, ilustrujące opisywane aspekty twórczości plastycznej przedszkolaków.

Praca może być użyteczna dla badaczy z dziedziny pedagogiki przedszkolnej oraz teorii wychowania estetycznego, nauczycieli przedszkoli oraz studentów specjalności pedagogicznej z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.