Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 6: Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej, Stan i potrzeby

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 21,00 zł 22,05 zł
  • Autor: Kowalczyk Danuta, Sporek Mariusz (red.nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-795-4
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2018
  • Liczba stron: 196
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Resocjalizacja penitencjarna, pomimo podejmowania wielu reformatorskich
i nowatorskich rozwiązań, nie przynosi oczekiwanych efektów w wymiarze pedagogicznym,  Wiadomo bowiem, iż proces ukierunkowany na psychokorektę osób odbywających karę pozbawienia wolności podlega rozlicznym uwarunkowaniom. Mają one nie tylko źródło
w samej jednostce poddanej tym oddziaływaniom, ale są również wyznaczane specyfiką przestrzeni penitencjarnej, jej organizacją. W odniesieniu do ostatnio wymienionych czynników można wskazać na między innymi: nieskuteczne odgórne dyrektywy systemowe, jakość i ilość kadry resocjalizacyjnej (głównie penitencjarnej), różnorodność i mnogość przestępstw oraz związanych z tym nowych kategorii czynów karalnych.

Ramy niniejszego opracowania wyznacza dyskurs nad stanem i potrzebami w zakresie resocjalizacji penitencjarnej. Zatem podejmowane wątki tematyczne w poszczególnych tekstach autorskich stanowią nawiązanie do obecnej sytuacji więziennictwa oraz jego modernizacji w kontekście realizacji funkcji poprawczej kary kryminalnej – zarówno
o charakterze systemowym, jak i osobowym, dotyczącym skazanego. 

Redaktorzy przedkładając niniejszą monografię mają nadzieję, iż będzie ona przydatna nie tylko dla badaczy i teoretyków, ale również dla osób zajmujących się praktyką resocjalizacyjną. Oczywistym jest, iż mimo zaprezentowania licznych tekstów, książka
nie wyczerpuje wszystkich współcześnie występujących problemów z obszaru teorii
i praktyki penitencjarnej. Może być ona inspiracją do dalszych poszukiwań skutecznych sposobów ich rozwiązywania lub też – na co zwrócono uwagę w tytule – analizy stanu
i potrzeb występujących w przestrzeni penitencjarnej.