Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 65,00 zł 68,25 zł
  • Autor: Przymuszała Lidia
  • ISBN: 978-83-7395-566-0
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 504
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Praca wpisuje się w nurt badań dotyczących frazeologii gwarowej – stosunkowo młodej dziedziny badawczej, uprawianej przez wąskie grono badaczy i reprezentowanej przez niezbyt liczne teksty.

Jest to praca w pełni naukowa, opracowana na podstawie najnowszych metodologii leksykograficznych. Gromadzi blisko 7 tysięcy związków frazeologicznych wyekscerpowanych z kartoteki Słownika gwar śląskich (red. B. Wyderka). W większości jest to materiał zebrany w terenie, a także pochodzący z rękopiśmiennych i drukowanych źródeł dialektologicznych i etnograficznych oraz tekstów folklorystycznych. Zakres czasowy materiału to wiek XX, częściowo także koniec wieku XIX – a zatem, obok związków współczesnych, słownik rejestruje również frazeologizmy rzadkie, dziś już niespotykane, odchodzące do językowego lamusa. Z uwagi na swą zawartość słownik jest skarbnicą nie tylko językowego, ale też kulturowego bogactwa Śląska.

Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich  w swoim założeniu nie jest słownikiem dyferencyjnym (jak większość słowników gwarowych), lecz rejestruje ogół gwarowych związków frazeologicznych z obszaru Śląska.

Ma on charakter dokumentacyjny i otwiera szerokie możliwości dalszych badań. Może służyć badaniom porównawczym frazeologii śląskiej z frazeologią innych gwar i języka ogólnego. Na jego podstawie można badać geografię frazeologizmów, wewnętrzne zdyferencjonowanie frazeologii śląskiej – słownik daje bowiem materiał pozwalający ustalić, które frazeologizmy mają zasięg ogólnośląski, a które są ograniczone terenowo. Ponadto może być wykorzystywany w przyszłych badaniach diachronicznych. I wreszcie materiał słownikowy może stanowić punkt wyjścia do tworzenia większych uogólnień i syntez dotyczących frazeologii gwarowej.

Leksykon kierowany jest przede wszystkim do językoznawców (zwłaszcza frazeologów i dialektologów), ale korzystać może z niego również każdy miłośnik gwary śląskiej.