Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast.

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 17,00 zł 17,85 zł
  • Autor: Śliwa Magdalena (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-7395-651-3
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 206
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Monografia dotyczy terenów nadrzecznych, które stanowią ważny fragment przestrzeni otaczającej człowieka. Są to niezwykle cenne obszary, które wymagają szczególnej ochrony i racjonalnego zagospodarowania. Przedmiotem badań autorów są tereny nadrzeczne miast, ale analizy odnoszą się często do obszarów położonych poza nimi, ponieważ w tym przypadku granice administracyjne mogą mieć znaczenie drugoplanowe. W publikacji wykazano, iż obszary położone w sąsiedztwie rzek powinny być zagospodarowane w sposób uwzględniający przede wszystkim uwarunkowania przyrodnicze, jak również szeroko pojęte potrzeby człowieka. W zagospodarowaniu tych obszarów widoczne jest, jak bardzo wymagają one kompleksowego ujęcia, projektowania w różnych skalach, a przez to troskliwej opieki planistycznej. Podjęto próbę zdefiniowania terenów nadrzecznych, ich klasyfikacji i delimitacji, co powinno pomóc w określeniu wytycznych projektowych. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono aktualny stan badań dotyczących terenów nadrzecznych, ich walorów przyrodniczych, znaczenia rzek w lokalizacji i rozwoju miast, społecznych funkcji, żeglugi śródlądowej oraz zasad zagospodarowania przestrzeni. Część druga stanowi studium przypadku, w którym na podstawie przywołanych różnych przykładów poszukuje się nowych trendów i właściwych kierunków rozwoju w zagospodarowaniu terenów nadrzecznych. Ostatnią częścią jest podsumowanie warsztatów studenckich dotyczących problematyki terenów nadrzecznych miast w dolinie Odry.

Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów takich kierunków, jak gospodarka przestrzenna, geografia miast, studia miejskie, architektura i urbanistyka. Poza tym odbiorcami publikacji mogą być przedstawiciele samorządu terytorialnego, planiści przestrzenni, urbaniści, badacze zajmujący się problematyką miejską.