Polska w systemie transportowym Unii Europejskiej. Inwestycje infrastrukturalne (STUDIA I MONOGRAFIE NR 512)

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 24,15 zł
 • (Cena katalogowa: 23,00 zł)
 • Rabat: -12,07 zł
 • (Rabat: -11,50 zł)
 • Cena netto: 11,50 zł 12,08 zł
 • Autor: Koziarski Stanisław M.
 • ISBN: 978-83-7395-638-4
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 236
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Książka zawiera całościową analizę inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w zakresie transportu w Polsce. Kraj nasz staje się elementem kształtującego się paneuropejskiego systemu transportu. Polska po akcesji do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. jest w fazie znaczących inwestycji infrastrukturalnych w zakresie transportu. Inwestycje infrastrukturalne w okresie zarówno przed-, jak i poakcesyjnym objęły w głównej mierze budowę nowych autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic, modernizację i rewitalizację podstawowego układu linii kolejowych, zakupy nowego taboru kolejowego dla przewozów pasażerskich, odnowienie dworców kolejowych oraz rozbudowę portów lotniczych i morskich. Stąd też problematyka podejmowanych infrastrukturalnych inwestycji liniowych i punktowych w Polsce jest ukazana na tle przemian systemu transportowego Unii Europejskiej. Szczegółowa analiza prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych w latach 2004–2014 została poprzedzona ogólną analizą rynku przewozów pasażerskich i towarowych 28 krajów UE. W tej analizie zaznaczono również znaczącą pozycję Polski w wymiarze przewozowym i infrastrukturalnym. Wskazano także na dominujące w rynku przewozów gałęzie transportu, jakim są transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Analiza struktury rynku przewozów wskazuje jednoznacznie, które elementy infrastruktury należy rozwijać w krajowym systemie transportowym, a które są nadal niedoinwestowane. Nie unikano również wymiaru finansowego, podając jednostkowe koszty prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych, związanych głównie ze środkami kierowanymi do naszego kraju w ramach kolejnych budżetów unijnych. Jednakże głównym celem pracy jest ukazanie przestrzennego wymiaru prowadzonych inwestycji, wskazanie, co już zbudowano i jakie przedsięwzięcia należy uznać za priorytetowe lub zbędne na obecnym etapie rozwoju. Monografia nie stroni od autorskiego, często krytycznego spojrzenia na celowość czy kolejność podejmowanych inwestycji transportowych. Opracowanie stawia sobie za cel także ukazanie całościowego obrazu prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych w wymiarze Polski i ich wpływu na kształtowanie zintegrowanego, paneuropejskiego systemu transportu.

Praca jest adresowana do wszystkich czytelników zainteresowanych problematyką transportu, w tym również studentów geografii, ekonomiki i inżynierii transportu, logistyki i gospodarki przestrzennej.