Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w XIX i XX wieku. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 438)

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 19,00 zł 19,95 zł
  • Autor: Strządała Agata
  • ISBN: 978-83-7395-385-7
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2010
  • Liczba stron: 204
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka dotyczy historii eugeniki – począwszy od zwyczajowych praktyk w społeczeństwach pierwotnych i kulturach pozaeuropejskich. Następnie przedstawione jest krystalizowanie się myśli eugenicznej w cywilizacjach Antyku oraz jej kontynuacja w nowożytnych utworach utopijnych oraz dalsze dzieje – aż do czasów współczesnych. Główna tematyka pracy koncentruje się na Galtonowskiej ideologii oraz jej odrodzeniu w drugiej połowie XX wieku. Przemiany eugeniki ukazane są na tle ogólnych przeobrażeń kulturowych, a także zmian postrzegania: różnic rasowych, chorób dziedzicznych oraz biogenezy patologii społecznych, które dokonały się pod wpływem rozwoju genetyki, biologii molekularnej i biotechnologii u schyłku XX wieku.
Dezaktualizowanie się starych metod – odpowiednie reguły zawierania małżeństw, sterylizacja itp. – nie wyrugowało idei eugenicznej samej w sobie. Nowoczesne biotechniki, takie jak: preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, terapia genowa, mogą być wykorzystywane do celów eugenicznych. Aksjologiczna i kulturoznawcza analiza historii eugeniki, dokonana w pracy, pokazuje, że idea eugeniczna łączy się z funkcjonalistyczną koncepcją osoby ludzkiej – podporządkowaniem jednostki interesom gatunku, społeczeństwa, państwa. Problem eugeniki jest nie tylko aktualnym zagadnieniem bioetycznym, ale i jego znaczenie będzie wzrastać w miarę rozwoju nauk biomedycznych.
Książka porusza zagadnienia z zakresu kulturoznawstwa, historii nauk przyrodniczych oraz bioetyki kulturowej.
Ze względu interdyscyplinarną tematykę praca adresowana jest zarówno do badaczy oraz studentów nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych