Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 511)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 36,00 zł 37,80 zł
  • Autor: Matwiejczuk Rafał
  • ISBN: 978-83-7395-614-8
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 382
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W monografii przedstawiono relatywnie rzadko podejmowaną w polskojęzycznej litera¬turze problematykę kompetencji logistyki i ich oddziaływania na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rola logistyki jako koncepcji zarządzania przepły¬wami towarów i informacji stale rośnie. Dotyczy to m.in. kompetencji logistyki rozu¬mianych jako czynniki umożliwiające zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Kompetencje związane ze sferą logistyki zostały przedstawione na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania strategicznego. Oprócz rozważań teoretycz¬nych w monografii przedstawiono również wyniki badań empirycznych prowadzonych na świecie i w Polsce.

Monografia adresowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych i badaczy zajmujących się problematyką logistyki i zarządzania strategicznego, a także do studen¬tów wyższych lat studiów na kierunkach ekonomicznych oraz studentów studiów dokto¬ranckich z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu. Monografia może również zaintere¬sować mene¬dżerów przedsiębiorstw wdrażających no¬woczesne koncepcje zarządzania w działalności biznesowej.