Georóżnorodność Opolszczyzny oraz jej znaczenie w systemie ochrony przyrody i krajobrazu (STUDIA I MONOGRAFIE NR 547)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 21,00 zł 22,05 zł
  • Autor: Badora Krzysztof, Nita Jerzy
  • ISBN: 978-83-7395-754-1
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 218
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Praca przedstawia walory geologiczne województwa opolskiego jako ważnych elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz stan i perspektywę ich ochrony. Omawia zróżnicowanie geologiczne powierzchniowych osadów i utworów od proterozoicznych, poprzez paleozoiczne, mezozoiczne do kenozoicznych. Ze względu na występowanie w granicach województwa różnych jednostek regionalnych budowy geologicznej, obejmujących tereny górskie, wyżynne i nizinne, georóżnorodność Opolszczyzny ma znaczenie znacząco wykraczające poza region, a jak dotychczas nie była należycie doceniona. Przedstawiono dotychczasowy stan ochrony i badań. Na tle charakterystyki zróżnicowania geologicznego w książce przedstawiono i zwaloryzowano ponad 100 ważnych stanowisk, które należy zachować ze względu na walory naukowe, turystyczno-dydaktyczne i krajobrazowe.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych środowiskiem przyrodniczym województwa i jego ochroną, w szczególności w zakresie ochrony georóżnorodności i krajobrazu. Stanowi cenny element edukacji przyrodniczej realizowanej w szkołach podstawowych, średnich i w uczelniach wyższych.

 Adresowana jest też do służb ochrony środowiska i przyrody na różnych poziomach organizacji administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów prowadzących badania i eksploatację surowców mineralnych.