językoznawstwo

The interpersonal stage in academic written discurse (STUDIA I MONOGRAFIE NR 477)
Rabat:50 %
7,35 zł
Studia socjolingwistyczne
Rabat:50 %
21,00 zł
Stance in press discourse: The case of Poles and Poland in the Guardian STUDIA I MONOGRAFIE NR 514
Rabat:50 %
8,93 zł
Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich
Rabat:50 %
34,13 zł
Russian borrowings in English: A dictionary and corpus study. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 497)
Rabat:50 %
14,18 zł
Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatykon polsko-rosyjskiego (z. 1–5)
Rabat:50 %
39,90 zł
Phraseology in English Pharmaceutical Discourse: A Corpus-Driven Study of Register Variation, Studia i Monografie nr 516
Rabat:50 %
15,23 zł
Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Istoriko-etnograficzeskaja i etnoligwisticzeskaja problematika. Tom 2: Lingwisticzeskaja problematika
Rabat:50 %
49,88 zł
Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodowego Komitetu Slawistów (1958-2013)
Rabat:50 %
12,60 zł
Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych
Rabat:50 %
7,88 zł
Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka
Rabat:50 %
5,78 zł
Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów
Rabat:50 %
5,25 zł
Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 470)
Rabat:50 %
9,45 zł
Język-komunikacja
17,85 zł
Horyzonty humanistyki
Rabat:50 %
9,45 zł
Frazeologia a przekład
Rabat:50 %
18,90 zł