językoznawstwo

Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich
Rabat:50 %
34,13 zł
Studia socjolingwistyczne
Rabat:50 %
21,00 zł
Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych
Rabat:50 %
7,88 zł
Exklamativsätze im Deutschen und Polnischen (STUDIA I MONOGRAFIE NR 469)
Rabat:50 %
11,03 zł
Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Istoriko-etnograficzeskaja i etnoligwisticzeskaja problematika. Tom 2: Lingwisticzeskaja problematika
Rabat:50 %
49,88 zł
Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki
Rabat:50 %
6,83 zł
Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka
Rabat:50 %
5,78 zł
Język-komunikacja
17,85 zł
Frazeologia a przekład
Rabat:50 %
18,90 zł
Russian borrowings in English: A dictionary and corpus study. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 497)
Rabat:50 %
14,18 zł
A Corpus-Driven Study of Translational and Non-Translational Texts: the Case of Nabokov's Lolita (Studia i Monografie Nr 473)
Rabat:50 %
9,98 zł
Andere Länder, andere Webestrategien. Phraseologismen und deren Modifikationen In den polnischen und deutschen Werbeanzeigen (STUDIA I MONOGRAFIE NR 500)
Rabat:50 %
12,60 zł
The interpersonal stage in academic written discurse (STUDIA I MONOGRAFIE NR 477)
Rabat:50 %
7,35 zł
Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów
Rabat:50 %
5,25 zł
Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 470)
Rabat:50 %
9,45 zł
Derivational conspiracy: the demise of subjectess clauses in English  (STUDIA I MONOGRAFIE NR 404)
Rabat:50 %
14,70 zł
Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatykon polsko-rosyjskiego (z. 1–5)
Rabat:50 %
39,90 zł